atsverti

atsverti
atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsvérti, àtsveria, atsvė́rė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, 15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos parsitempė A.Gric. Atsver̃k jam keletą pūdų rugių Vlkv. Abraham pakluso Efron, atsverdamas jam pinigus BB1Moz23,16. Atsversiu dešimtį tūkstančių talentų sidabro ChEst3,9.
atsvertinaĩ adv.: Už kožną stiklelį atsvertinai užmoka akčižiaus, dėlto geria kaip judošiai!.. Žem. | refl. tr., intr. J.Jabl, Š, RtŽ: Atsisver̃k pats 1. Nueik in klėtį ir atsisver̃k sau porą pūdų miltų Mrj.intr. atidirbti svėriku: Atàsveria ir pareina namuosna Krs.intr. atsilyginti, užmokėti kuo sveriamu: Dabar negausi kiteip kaip auksu atsverdamas TS1896,11(Vaižg). Prie vokiečių buvo malūne vokietys, tam gatavais miltais atsvė́rė, atpylė Grv. Karvę devė milžties ten, na i javais kiek ten jau gatavais àtsvėrė .
2. tr. nustatyti svorį, pasverti: Atsvė́rė vilnas ir atadavė Klt. Tokios tvar̃kos malūne: nuvažiavai, atsvė́rė, išduoda kvitą Grv. 3. tr. N, PolŽ20 būti to paties svorio: Višta anties neatsver̃s 1. Keturios kytos atsver pundą linų R, . Ši pusė aną àtsvėrė K. Karaliaus duktė eina an svarstyklių: kas ją atsvers, tai tas bus žentas BsPIII217(Brt). Kad savo lobį ir išdalytų vargdieniams, neatsvertų nė tiek, kiek vandens lašas jūroje Pt.prk. savo verte išlyginti neatitikimą, persvarą: Jų išmintis, vienybė, drąsa, tėvynės meilė su kaupu atsvertų visus jų karo mokslo trūkumus J.Balč. Žiemos geros ir blogos pusės viena kitą atsvėrė . Šias sielvartingas nuotaikas atsvėrė tolydžio auganti pergalės viltis . Rasi čia ... daiktus, auksu neatsveramus MT9. | refl.: Netekus gerai apmokamos vietos, reikėjo atsisverti ūkiu . 4. intr. būti tam tikro svorio: Lydeka àtsvėrė penkioleka svarų Šts.būti reikiamo svorio: Karvė neatsvėrė, ir „Maistas“ nepriėmė Šts. 5. tr. viršyti svoriu: Sėskim ant lentos: katras katrą atsver̃sim Mrj. Keturius šitokius atsver̃t jos vienas paršas Klt. | prk.: Padėjus ant svarstyklių lapės nuodėmes ir nuopelnus, man regis, nuopelnai atsvertų Blv. Nebàtsvėrė (nebeatsilaikė, nebeįstengė įveikti) nė vokytis su savo galybe Šts. Abudu vienodi: pasikarkit an šakos – nė vienas neatsvérsit, nė tas, nė tas Mžš. | refl. Rm: Laivelis greičiau ir ūmiau svarstės, neg Mendelis galėjo suskubti atsisverti Vaižg. ^ Abu labu: ant vienos šakos pakark – neatsisvertų KrvP(Rs, Jnš), Pšl. Ant vienos šakelės pakorus neatsisvertų Vel. Permetus par tvorą, abu neatsisvertų – abu geri LTR(Kp).refl. pakrypti nuo svorio: Atsìsvėrė lentos galas einant per lieptą, tai kad tėškė in vandenį! Mrj. Nestok, ba atsisver̃s krėslas, ir nugriūsi Žl. 6. tr. su svertu atidaryti, atverti: Skrynia ... su kaltu atsverta atrasta TP1881,7. 7. tr. prk. nuspręsti: Pirmiau reikėtų atsverti, ar ... vienuolynas reikalingas Vd. Karo eiga bus per tą mūšį atsvertà Plšk. | refl.: Martynas, lyg koks žioplys, negalėjo ir negalėjo atsisverti I.Simon. Bet Bertienė jau atsisvėrusi jo naudai I.Simon. 8. refl. šnek. atvažiuoti: Pažiūrėk, ar ne tėvas atsìsveria Blnk. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atsverti — atsver̃ti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsvėrimas — atsvėrìmas sm. (2) → atsverti: 1. SD217, Sut, I, N, M. 2. BzF98(TP1880,43). 3. → atsverti 7: Jam duoda įstatai atsvėrìmo teisę (teisę, nulemiančią balsavimą) Prk. | refl.: Atsisvėrimas yra dabar jo rankose – pakajus arba karas! prš. sv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsverti — užsver̃ti, ùžsveria, ùžsvėrė, užsverti, ùžsveria, užsvėrė 1. tr. NdŽ sveriant pridėti, daugiau, papildomai atsverti. 2. tr. NdŽ, Pc permetant pakabinti, užmesti: Užsverk ant kartės drabužius, kad išdžiūtum J. Kailinius ùžsvėriau ant lovugalio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atasvaras — atãsvaras sm. (1) žr. 1 atsvaras 2: Ant dešinės svarstyklių lėkštės padėtas atasvaras bužuliukui su kotu atsverti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiteisti — atiteĩsti, ia (atìteisia Pv), atìteisė KŽ; L, Rtr, atteĩsti, ia, àtteisė FrnW; N, atateĩsti, ia, atàteisė Š, Rtr 1. tr. Š, NdŽ, KŽ teismo sprendimu sugrąžinti: Atiteisti daiktą TTŽ. Šitą žemę man atìteisė J.Jabl. Visi žinos: karvės tavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkti — atpir̃kti, àtperka (atpirka SD211), o tr. J 1. žr. nupirkti 1: Aš pats tą klaimą atpirkaũ Nmč. Kalba, kad tą namelį būk jis atpir̃ko Pmp. Policistas lyginėjo, norėjo [klevą] atpirkti lentoms Žem. Tai anas atpir̃ko žemės Aradnoj, kiekas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”